Recover

Standard leverandørbetingelser

Recover standard leverandørbetingelser

1. Krav til tjenesten / leveransen.

Tjenesten skal utføres fagmessig av kvalifisert personell. Tjenesten skal være i samsvar med Kundens krav til kvalitet mv, samt den alminnelige aksepterte bransjestandard. Videre skal tjenesten utføres i samsvar med de krav som følger av lovgivning, forskrift eller offentlig vedtak, og Leverandøren skal kunne dokumentere slik samsvar dersom Kunden ber om slik dokumentasjon.

Leverandøren er kjent med at Kunden ønsker de mest fornøyde kundene og Leverandøren plikter således til å bidra til å sikre Kundens posisjon som ledende innen kundetilfredshet. For øvrig skal Leverandøren opptre på en slik måte at det ikke forekommer forhold som kan medføre en fare for en negativ effekt på Kundens omdømme, merkevare, tillitt i markedet eller goodwill for øvrig.

2. Priser og prisendringer

Prisene for tjenesten følger av Vedlegg 2. De aktuelle priser dekker alle utgifter i forbindelse med Leverandørens arbeid så som lønn, sosiale kostnader, materiell, reise m.m.

Kunden har rett til å justere sine priser i tråd med endringene i konsumprisindeksen fastsatt av Statistisk Sentralbyrå. Slik regulering kan kreves en gang pr år i mars måned. Prisreguleringen skal være 2 % lavere enn konsumprisindeksen, da det forutsettes at Leverandøren kompenser dette gjennom effektivitetsøkninger og forbedrede innkjøp.

3. Bestilling

Bestilling skjer via skiftlig rekvisisjon, og er kun gyldig ved skriftlig bekreftelse fra bemyndiget person hos Kunden.

Kunden kan ved skriftlig varsel til Leverandøren avbestille tjenesten helt eller delvis med umiddelbar virkning. Dersom arbeid er utført, skal Kunden betale for det utførte arbeidet.

4. Fakturering

All fakturering skal faktureres til følgende adressen med 30 dagers forfall:

Fakturaer stiles:
Recover AS
Fakturamottak

Postboks 14 Lilleaker
0216 Oslo

Og sendes:
invoice@recover.no

Referanse skal være tydelig merket på Deres ref: feltet på fakturaen.Korrekt referanse er enten et prosjekt nr eller et avdelings nr. Fakturering til annen adresse eller med feil referanse kan ikke garanteres behandlet innen betalingsfristen. Fakturen skal inneholde alle Leverandørens krav. Krav som ikke er tatt med i fakturaen kan ikke senere gjøres gjeldende.

Fakturaen skal inneholde alle varelinjer med pris.

Kunden har strenge krav fra sine kunder om å fakturer innen gitte frister. Det er derfor avgjørende for Kunden at Leverandøren sender faktura umiddelbart etter endt leveranse. Dersom faktura ikke er mottatt senest 10 virkedager etter at leveransen er utført ansees dette som mislighold, og Kunden har krav på prisavslag. Prisavslaget er på 5 % av fakturabeløpet pr 5 virkedager påløpt etter denne fristen. Faktura som ikke er mottatt senest 30 virkedager etter at leveransen er utført vil bortfalle og ikke bli betalt.

Leverandøren kan ikke kreve fakturagebyr eller andre påslag enn det som fremkommer i Avtalen.

5. Mislighold, ansvar og forsikring

5.1 Mangler/forsinkelse

Dersom Leverandøren har grunn til å anta at hele eller deler av tjenesten kan bli forsinket eller mangelfull, skal han omgående gi skriftlig varsel om dette.

Ved en mangelfull eller forsinket levering, kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke vesentlig mer enn det som synes påkrevd for å avhjelpe virkningene av misligholdet og bare inntil forholdet er brakt i overensstemmelse med Avtalen.

Leverandøren skal omgående og uten kostnader for Kunden søke å avhjelpe slikt mislighold. Dersom avhjelp ikke skjer innen rimelig tid eller innen avtalt frist, kan Kunden selv eller ved andre avhjelpe misligholdet for Leverandørens regning og risiko. Dersom avhjelp ikke skjer i henhold til det ovennevnte, har Kunden krav på et forholdsmessig prisavslag.

Hvis mangelen eller forsinkelsen medfører at det foreligger et vesentlig mislighold av Avtalen, kan Kunden heve hele eller deler av Avtalen med øyeblikkelig virkning, og kreve erstatning slik som angitt i pkt. 7.3 nedenfor.

5.2 Rettslige mangler

Leverandøren garanterer at de tjenester som leveres ikke krenker tredjeparts eiendomsrettigheter, herunder immaterielle rettigheter som patent- eller opphavsrettigheter.

Kunden plikter å varsle Leverandøren omgående ved mottakelsen av slike krav og vil bistå Leverandøren i forhandlinger eller eventuelle rettssaker. Dersom noen fremmer krav om at tjenesten og/eller hele eller deler av resultatet av tjenesten krenker slike rettigheter, skal Leverandøren holde Kunden skadesløs for enhver kostnad.

Dersom en slik rettsmangel ikke kan avhjelpes og dette har vesentlig betydning for Kunden, skal dette anses som vesentlig mislighold av Avtalen.

Kunden kan tilbakeholde betaling til eventuelle spørsmål om rettslige mangler er avklart.

5.3 Erstatning og skadesløsholdelse

Kunden kan kreve erstattet det tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet, med mindre Leverandøren kan godtgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke kan tilskrives han. Dette inkluderer tap ved eventuelt driftsavbrudd, herunder utgifter og arbeid knyttet til feilretting og reparasjon, samt tap ved merarbeid forårsaket av misligholdet.

Erstatning for indirekte tap kan kreves hvis Leverandøren eller noen han er ansvarlig for har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Maksimal erstatning er begrenset til et beløp som tilsvarer den totale kontraktssum/bestillingssum eksklusiv mva. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke hvis Leverandøren eller noen han svarer for har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Begrensningen gjelder videre ikke ansvar som følger av pkt. 7.2.

Leverandøren skal holde Kunden skadesløs for ethvert krav som følge av skade på Leverandørens eiendom og krav fra eget eller tredjemanns personell.

5.4 Kundens mislighold

Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom betaling ikke skjer til avtalt tid, eller Kunden på annen måte ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen og dette ikke skyldes Leverandøren eller forhold som han svarer for.

Dersom Kunden misligholder avtalen og dette påfører Leverandøren et dokumentert direkte økonomisk tap, kan erstatning kreves. En eventuell erstatning er maksimalt begrenset til Leverandørens totale netto kostnad knyttet til tjenesten misligholdet vedrører.

Erstatning for indirekte tap kan bare kreves dersom Kunden eller noen han er ansvarlig for har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

5.5 Forsikring

Leverandøren skal ha tilstrekkelig forsikring for å dekke alle sine forpliktelser etter Avtalen, og skal fremlegge dokumentasjon på slik forsikring uoppfordret ved inngåelse av Avtalen.

6. Ansvar for bruk av underleverandører

Dersom en av Partene engasjerer underleverandører til å utføre arbeidsoppgaver som følger av Avtalen, er Parten også fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om Leverandøren selv stod for utførelsen.

7. Dokumentasjon (FDV, Sikkerhetsdatablader, produktinformasjon, produktdatablad)

Leverandøren er ansvarlig for produkdokumentasjon (Teknisk, FDV, Miljø etc ) og forskriftsmessige Sikkerhetsdatablader (Tidl. HMS-datablader), og skal overlevere slike til Kunden elektronisk i det format som Kunden angir.

8. StartBANK

Leverandøren, og eventuelle underleverandører, skal være startbanksertifisert.

9. Etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Kundens virksomhet er basert på verdiene ærlighet, kvalitet, initiativ og ansvarlighet. Leverandøren skal sikre at alle som utfører oppdrag for Kunden er kjent med og etterlever verdiene og Kundens Etiske retningslinjer (Code of Coduct).. Leverandøren plikter seg til aktivt å etterleve disse. Kunden vil kontinuerlig oppdatere sine Etiske retninglinjer, og Leverandøre skal etterfølge disse så snart de er gjort kjent med disse.

10. Reklamasjon fra sluttkunden

Leverandøren skal straks gi Kunden tilbakemelding om alle typer klager som måtte fremkomme fra sluttkunden i forbindelse med leveransen.

11. Arbeidsvilkår, Kontroll og HMS

11.1 Internkontrollforskriften

Leverandøren foretar fortløpende internkontroll i henhold til ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten” (Internkontrollforskriften).

For å ivareta miljøet på en best mulig måte ønsker Kunden at Leverandøren hele tiden etterlever de mest miljøvennlige løsningen på området.

11.2 Etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår hos Leverandør og underleverandører

Arbeidstakere hos Leverandøren og hos Leverandørens underleverandører skal minst ha en lønn som tilsvarer § 4 i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge og for øvrig arbeidsvilkår i samsvar med §6 og §7 i den samme forskrift.

Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forutsetninger.

Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktsummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.

Leverandøren skal på anmodning legge fram dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. Leverandør skal påse og kontrollere at underleverandører etterlever allmenngjøringsforskriften.

Leverandøren forplikter seg til å ikke benytte seg av ansatte som er under 14 år. Arbeidstakere som er under 18 år skal ikke kunne benyttes tilknyttet leveranser til Kunden dersom arbeidets art kan medføre risiko for helse eller personlig sikkerhet.

Leverandøren plikter at han alltid har en person som behersker norsk muntlig og skriftlig når de er ute på oppdrag for Kunden.

12. Force majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som er utenfor partenes kontroll og som partene ikke med rimelighet kunne forutsett ved avtaleinngåelsen eller overvunnet følgende av, suspenderes Partenes plikter og rettigheter for den periode forholdet vedvarer. Hver av Partene kan si opp Avtalen dersom en slik situasjon vedvarer mer enn 60 kalenderdager og gjør det særlig byrdefullt for denne Part å opprettholde Avtalen.

13. Tvister

Dersom det oppstår tvister mellom partene i tilknytning til Avtalen, skal disse søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører fram, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige norske domstoler. Verneting skal være Oslo tingrett.

14. Taushetsplikt

Partene forplikter seg gjensidig til å holde full taushet om alle forhold de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen, og om Avtalens innhold.